«Jeu». Elena Tarasova, Alexey Melnikov, Arseny Tarasevich-Nikolayev, Nail Mavlyudov (piano)

«Jeu». Elena Tarasova, Alexey Melnikov, Arseny Tarasevich-Nikolayev, Nail Mavlyudov (piano)